Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today BIGtheme NET

Privacy

Privacy statement

Over Suiker Gesproken is een website van Suiker Unie.

Suiker Unie vindt de privacy- en gegevensbescherming van klanten en bezoekers die kennis nemen van informatie via de website belangrijk. Suiker Unie heeft daarom de nodige organisatorische en technische beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en voldoet aan de eisen van de wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens.

Alle data die Suiker Unie verzamelt om u van onze producten of diensten te voorzien, wordt verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), welke met ingang van 25 mei 2018 in de gehele EU van kracht is. Door middel van deze Privacy policy willen wij ervoor zorgen dat het u duidelijk is welke persoonsgegevens Suiker Unie verwerkt, en wat er met die gegevens gebeurt. Deze Privacy policy is van toepassing op alle verwerking van uw persoonsgegevens door of namens Suiker Unie en informeert u over ons privacy beleid en technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de Over Suiker Gesproken website, of tijdens andere contactmomenten met Suiker Unie. Wij kunnen deze Privacy policy van tijd tot tijd aanpassen. Wij publiceren eventuele aanpassingen op deze website, dus raadpleeg deze regelmatig voor de meest recente versie van onze Privacy policy.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Tijdens uw gebruik van de Over Suiker Gesproken website kunnen wij uiteenlopende persoonsgegevens van u verzamelen. Deze gegevens kunnen door u zelf worden verstrekt, bijvoorbeeld indien u zich opgeeft voor een rondleiding, of wanneer u contact met ons opneemt om een andere reden. De gegevens gegenereerd door uw gebruik van de website kunnen ook automatisch worden verzameld.
De persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen zijn onder meer: uw voor- en achternaam, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, zakelijke gegevens (zoals uw functie, werkgever) en informatie over uw bezoek aan de website (zoals IP adres, provider, browsertype, pagina’s geopend op de website, tijdstip van bezoek). We kunnen ook bepaalde persoonsgegevens van u verkrijgen door gebruik te maken van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die de browser ‘onthoudt’ en op verzoek van de website op uw computer bewaart. Met behulp van de cookie, in de functie van geheugensteuntje, kan de website bepaalde informatie onthouden zodat dit niet opnieuw ingetypt hoeft te worden.
Deze website gebruikt Google Analytics voor webanalyse. Dat is een service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik va
n ‘cookies’. De gegevens over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) die via de cookies worden verzameld, worden naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Google neemt de privacyprincipes van de Amerikaanse ‘Safe Harbor’-overeenkomst in acht en is bij het ‘Safe Harbor’-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel geregistreerd. Google gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en om ons andere services in verband met website- en internetgebruik te leveren. Google kan deze gegevens ook aan derden doorgeven, als dat wettelijk is voorgeschreven of als die partijen de gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere gegevens van Google. Wij hebben ingesteld dat Google Analytics het laatste deel van de IP-adressen van de bezoekers van onze website wist. Zo komen wij nooit in het bezit van gegevens waarmee wij u kunnen identificeren. Als u niet wilt dat informatie over uw websitebezoek aan Google Analytics wordt doorgegeven, kunt u voor uw browser de ‘Opt-out Browser Add-on’ installeren.
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen met name uw persoonsgegevens ten behoeve van de gebruikelijke bedrijfsvoering van Suiker Unie, om uw vraag, tip of klacht te kunnen beantwoorden. Ook worden uw gegevens gebruikt voor interne bezoekersanalyses om de website verder te optimaliseren. Uw persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor onze eigen interne administratie, boekhoudcontroles en om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven benoemde en beschreven doelen, of voor doelen die daarmee verenigbaar zijn. Suiker Unie verzamelt uw persoonsgegevens ofwel op basis van uw toestemming, ofwel omdat die gegevens noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst, of zij daarbij een redelijk belang heeft zoals in deze Privacy policy genoemd, ofwel omdat zij daartoe wettelijk verplicht is.
Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor zover nodig en dan alleen door daartoe door Suiker Unie aangewezen medewerkers of ander personeel voor of namens Suiker Unie. Hieronder vallen mede externe partijen voor zover deze partijen in opdracht namens Suiker Unie verwerken ten behoeve van door Suiker Unie vastgestelde doelen. Suiker Unie verplicht deze externe partijen om net zulke strenge veiligheidsmaatregelen te nemen als zij zelf heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voor zover sprake is van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor een dergelijke gegevensoverdracht. Behoudens de ter beschikkingstelling aan de hiervoor genoemde partijen zal Suiker Unie uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit noodzakelijk is om haar wettelijke verplichtingen na te komen.4. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Suiker Unie neemt voortdurend passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, verlies, verwijdering, openbaring en oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te bewaken. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Suiker Unie bewaart uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden als genoemd in deze Privacy policy. Indien Suiker Unie persoonsgegevens verwerkt op grond van het feit dat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, dan kunt u die toestemming altijd weer intrekken. Gegevens die u ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen, worden door ons eenmalig gebruikt om uw informatie aanvraag uit te voeren. Ten behoeve van statistische doeleinden kan Suiker Unie uw persoonsgegevens langer bewaren dan strikt noodzakelijk, maar in dat geval treft Suiker Unie aanvullende technische en organisatorische maatregelen om het beginsel van minimale gegevensverwerking te garanderen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Suiker Unie of indien u uw persoonsgegevens die Suiker Unie heeft verwerkt wil inzien, laten verwijderen, laten corrigeren, wijzigen, bezwaren heeft tegen de verwerking of hangende deze verzoeken uw recht van beperking wil inroepen, kunt u contact opnemen met Suiker Unie via het contactformulier op de website. Suiker Unie zal in beginsel binnen één maand inhoudelijk op uw verzoek reageren.
Indien u bent aangemeld voor onze mailing maar niet langer e-mails van ons wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via de link in de relevante mailing.
Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door of namens Suiker Unie kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.7. Gebruik van cookies
Suiker Unie maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

8. Links naar andere websites
Onze website kan zowel links naar websites van groepsmaatschappijen als links naar niet-Suiker Unie websites bevatten. De externe websites kunnen andere, specifieke privacy voorwaarden bevatten en specifieke privacy regels hanteren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierop te letten en te controleren alvorens informatie ter beschikking te stellen aan deze websites. Suiker Unie is niet verantwoordelijk voor de privacy regels die gelden op externe websites.

Wijzigingen en contact
Mocht Suiker Unie veranderingen aanbrengen in het beleid ten aanzien van privacy en informatiebewaking dan hoort u dat te weten. Veranderingen hieromtrent maken wij kenbaar op deze pagina. Indien wij dit beleid aanpassen dan zullen wij hierop de aandacht vestigen via hyperlinks.Contact
Suiker Unie
Postbus 100
4671 TL Dinteloord
info@suikerunie.com

Versie: juni 2019