Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today BIGtheme NET

Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

De website Over Suiker Gesproken van Suiker Unie (onderdeel van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A.) is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de Over Suiker Gesproken website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de Over Suiker Gesproken website met zorgvuldigheid wordt samengesteld en Suiker Unie streeft naar volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Suiker Unie geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist en/of volledig is en/of blijft.

Bezoekers van de website van Over Suiker Gesproken kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie op de website. Suiker Unie sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enige schade en/of kosten die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de website dan wel door Suiker Unie op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Suiker Unie.

Alle informatie, foto`s, merken, tekeningen etc. zijn eigendom van dan wel gelicenseerd aan Suiker Unie en zullen dit te allen tijde blijven. Het is niet toegestaan hyperlinks aan te brengen naar de Over Suiker Gesproken website, hetzelfde geldt voor deeplinks, links naar bepaalde onderdelen van de Over Suiker Gesproken website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Suiker Unie. Suiker Unie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s van derden en sluit iedere aansprakelijk uit voor de inhoud van de pagina`s van derden.

Hoewel Suiker Unie ernaar streeft dat de Over Suiker Gesproken website continu toegankelijk is, sluit Suiker Unie iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

De persoonlijke gegevens die u op de website invult worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. Deze website bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy-regels hanteren. De betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.

Nederlands recht is van toepassing op gebruik van de Over Suiker Gesproken website en bij eventuele geschillen voortvloeiend uit dat gebruik zal de bevoegde rechter te Breda bij uitsluiting bevoegd zijn daarvan kennis te nemen.

Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Over Suiker Gesproken van Suiker Unie wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde en deze te hebben geaccepteerd.